VIGTIG INFORMATION OMKRING RECEPTFORNYELSE AF VANEDANNENDE MEDICIN

Sundhedsstyrelsen har indskræpet reglerne for receptfornyelse af sovepiller, beroligende, stærk smertestillende og centralt stimulerende medicin (medicin til behandling af bl.a. ADHD).

Fornyelse af recepter skal, med mindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personligt fremmøde, og kan således ikke finde sted over internettet/E-mail eller pr. telefon.

I praksis betyder det at alle patienter, som får vanedannede medicin, skal møde til konsultation ifbm. receptfornyelser. 

1 gang om året, skal konsultationen ske hos Anne, hvor der skal lægges en plan for det fremtidige forbrug, og om det er muligt at lave en nedtrapningsplan. 

Hensigten er på lang sigt at tidsbegrænse brugen af disse præparater, motivere til udtrapning, revurdere behandlingen samt herunder at tale om risikoen for afhængighed af disse lægemidler. 

Eksempler på afhængighedsskabende lægemidler er:

  • Opioider: morfin, kodein, fentanyl, tramadol, tradolan, oxynorm, oxycontin, metadon
  • Angstdæmpende og sovemedicin (herunder benzodiazapiner) zolpidem, imovane, oxapax
  • Læge midler med central stimulerende virkning, til behandling af ADHD og narkolepsi

 

Links til sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om vanedannende medicin: 

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2019/9523

Link til patientfolder om brugen af vanedannende medicin: 

https://www.sst.dk/da/viden/laegemidler/rationel-farmakoterapi/afhaengighedsskabende-laegemidler/folder-om-vanedannende-medicin